จำนวนกลุ่มผู้ป่วย COC สำคัญ แยกตามสถานบริการ
รพ.สต ANC_HR เด็กพัฒนาฯ ผสอ_2_3 พิการ.2_3 DM.un HT.un CKD.4_5 COPD PC Psy TB บรมฯ CAPD
รพ.สต.บ้านดอนแก้ว ตำบลร่องเคาะ 5 0 2 0 9 0 1 0 6 0 1 0 0
รพ.สต.บ้านตึงใต้ ตำบลวังทอง 4 0 0 0 1 1 0 1 3 0 1 0 2
รพ.สต.บ้านทุ่งฮั้ว ตำบลทุ่งฮั้ว 9 0 1 0 8 1 1 0 6 2 1 0 0
รพ.สต.บ้านปงถ้ำ ตำบลวังทอง 5 0 1 0 3 0 1 0 3 0 0 0 2
รพ.สต.บ้านปงวัง ตำบลวังใต้ 8 0 0 0 10 1 0 1 9 0 7 0 1
รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลวังซ้าย 4 0 0 1 4 3 3 0 8 1 4 0 2
รพ.สต.บ้านไผ่แม่พริก ตำบลวังใต้ 5 0 1 0 9 0 0 0 1 0 2 0 0
รพ.สต.บ้านร่องเคาะ ตำบลร่องเคาะ 5 3 1 0 6 1 3 1 3 0 1 0 6
รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลร่องเคาะ 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 2
รพ.สต.บ้านฮ่าง ตำบลวังแก้ว 4 0 1 0 8 0 2 0 3 0 1 0 2
โรงพยาบาลวังเหนือ 4 0 2 0 20 3 2 0 14 1 0 0 0
ร้อยละการติดตามเยี่ยมบ้านแยกตามสถานบริการ