จำนวนกลุ่มผู้ป่วย COC สำคัญ แยกตามสถานบริการ
รพ.สต ANC_HR เด็กพัฒนาฯ ผสอ_2_3 พิการ.2_3 DM.un HT.un CKD.4_5 COPD PC Psy TB บรมฯ CAPD
รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลวังซ้าย 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลร่องเคาะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงพยาบาลวังเหนือ 2 0 2 0 1 0 4 0 6 1 1 0 2
ร้อยละการติดตามเยี่ยมบ้านแยกตามสถานบริการ