ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรายงาน HOSxP-Report

จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก
ประจำเดือน 01-2020
5134 ราย
จำนวนผู้รับบริการทัตกรรม
ประจำเดือน 01-2020
336 ราย
จำนวนผู้รับบริการห้องฉุกเฉิน
ประจำเดือน 01-2020
1453 ราย
จำนวนผู้ป่วยในที่ Admit
ประจำเดือน 01-2020
210 ราย
จำนวนผู้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ
ประจำเดือน 01-2020
533 ราย
ข้อมูลการส่งต่อ
ประจำเดือน 01-2020
659 ราย
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด
ประจำเดือน 01-2020
234 ราย
จำนวนผู้รับบริการแพทย์แผนไทย
ประจำเดือน 01-2020
273 ราย
จำนวนผู้รับบริการตรวจสุขภาพ
ประจำเดือน 01-2020
0 ราย

10 อันดับโรค ผู้ป่วยนอก ประจำเดือน 01-2020

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
I10 Essential (primary) hypertension 700
E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 668
J00 Acute nasopharyngitis [common cold] 222
B24 Unspecified human immunodeficiency virus(HIV) disease 139
J449 Other chronic obstructive pulmonary disease 78
K30 Dyspepsia 74
M6261 กล้ามเนื้อผิดปกติแบบอื่น 61
R1049 Abdominal and pelvic pain 58
M4796 Spondylosis 57
K045 Diseases of pulp and periapical tissues 54

จำนวนผู้ป่วย Refer ระดับความฉุกเฉิน ประจำเดือน 01-2020