ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรายงาน HOSxP-Report

จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก
ประจำเดือน 05-2020
4567 ราย
จำนวนผู้รับบริการทัตกรรม
ประจำเดือน 05-2020
243 ราย
จำนวนผู้รับบริการห้องฉุกเฉิน
ประจำเดือน 05-2020
1726 ราย
จำนวนผู้ป่วยในที่ Admit
ประจำเดือน 05-2020
225 ราย
จำนวนผู้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ
ประจำเดือน 05-2020
16 ราย
ข้อมูลการส่งต่อ
ประจำเดือน 05-2020
715 ราย
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด
ประจำเดือน 05-2020
0 ราย
จำนวนผู้รับบริการแพทย์แผนไทย
ประจำเดือน 05-2020
14 ราย
จำนวนผู้รับบริการตรวจสุขภาพ
ประจำเดือน 05-2020
0 ราย

10 อันดับโรค ผู้ป่วยนอก ประจำเดือน 05-2020

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
I10 Essential (primary) hypertension 735
E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 602
B24 Unspecified human immunodeficiency virus(HIV) disease 143
J449 Other chronic obstructive pulmonary disease 103
R1049 Abdominal and pelvic pain 83
K30 Dyspepsia 62
N185 ไตวายเรื้อรัง 61
F1525 Mental and behavioural disorders due to use of other stimulants, including caffeine 58
R42 Dizziness and giddiness 48
E059 Thyrotoxicosis [hyperthyroidsm] 47

จำนวนผู้ป่วย Refer ระดับความฉุกเฉิน ประจำเดือน 05-2020