ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรายงาน HOSxP-Report

จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก
ประจำเดือน 02-2019
6126 ราย
จำนวนผู้รับบริการทัตกรรม
ประจำเดือน 02-2019
558 ราย
จำนวนผู้รับบริการห้องฉุกเฉิน
ประจำเดือน 02-2019
1780 ราย
จำนวนผู้ป่วยในที่ Admit
ประจำเดือน 02-2019
244 ราย
จำนวนผู้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ
ประจำเดือน 02-2019
1210 ราย
ข้อมูลการส่งต่อ
ประจำเดือน 02-2019
364 ราย
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด
ประจำเดือน 02-2019
213 ราย
จำนวนผู้รับบริการแพทย์แผนไทย
ประจำเดือน 02-2019
186 ราย
จำนวนผู้รับบริการตรวจสุขภาพ
ประจำเดือน 02-2019
0 ราย

10 อันดับโรค ผู้ป่วยนอก ประจำเดือน 02-2019

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
I10 Essential (primary) hypertension 740
E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 529
B24 Unspecified human immunodeficiency virus(HIV) disease 296
J00 Acute nasopharyngitis [common cold] 195
J449 Other chronic obstructive pulmonary disease 101
K0366 Other diseases of hard tissues of teeth 99
K30 Dyspepsia 88
A099 Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin 83
R42 Dizziness and giddiness 73
R1049 Abdominal and pelvic pain 66

จำนวนผู้ป่วย Refer ระดับความฉุกเฉิน ประจำเดือน 02-2019