ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรายงาน HOSxP-Report

จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก
ประจำเดือน 12-2018
1386 ราย
จำนวนผู้รับบริการทัตกรรม
ประจำเดือน 12-2018
187 ราย
จำนวนผู้รับบริการห้องฉุกเฉิน
ประจำเดือน 12-2018
716 ราย
จำนวนผู้ป่วยในที่ Admit
ประจำเดือน 12-2018
85 ราย
จำนวนผู้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ
ประจำเดือน 12-2018
506 ราย
ข้อมูลการส่งต่อ
ประจำเดือน 12-2018
129 ราย
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด
ประจำเดือน 12-2018
79 ราย
จำนวนผู้รับบริการแพทย์แผนไทย
ประจำเดือน 12-2018
44 ราย
จำนวนผู้รับบริการตรวจสุขภาพ
ประจำเดือน 12-2018
0 ราย

10 อันดับโรค ผู้ป่วยนอก ประจำเดือน 12-2018

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
I10 Essential (primary) hypertension 196
E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 142
J00 Acute nasopharyngitis [common cold] 91
J449 Other chronic obstructive pulmonary disease 39
R1049 Abdominal and pelvic pain 34
R42 Dizziness and giddiness 31
K30 Dyspepsia 28
J209 Acute bronchitis 23
I48 Atrial fibrillation and flutter 22
F1525 Mental and behavioural disorders due to use of other stimulants, including caffeine 19

จำนวนผู้ป่วย Refer ระดับความฉุกเฉิน ประจำเดือน 12-2018