ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรายงาน HOSxP-Report

จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก
ประจำเดือน 10-2019
2506 ราย
จำนวนผู้รับบริการทัตกรรม
ประจำเดือน 10-2019
421 ราย
จำนวนผู้รับบริการห้องฉุกเฉิน
ประจำเดือน 10-2019
1097 ราย
จำนวนผู้ป่วยในที่ Admit
ประจำเดือน 10-2019
141 ราย
จำนวนผู้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ
ประจำเดือน 10-2019
821 ราย
ข้อมูลการส่งต่อ
ประจำเดือน 10-2019
315 ราย
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด
ประจำเดือน 10-2019
177 ราย
จำนวนผู้รับบริการแพทย์แผนไทย
ประจำเดือน 10-2019
116 ราย
จำนวนผู้รับบริการตรวจสุขภาพ
ประจำเดือน 10-2019
0 ราย

10 อันดับโรค ผู้ป่วยนอก ประจำเดือน 10-2019

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
I10 Essential (primary) hypertension 355
E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 281
B24 Unspecified human immunodeficiency virus(HIV) disease 139
J00 Acute nasopharyngitis [common cold] 89
J449 Other chronic obstructive pulmonary disease 65
R1049 Abdominal and pelvic pain 50
K30 Dyspepsia 48
M4796 Spondylosis 46
R42 Dizziness and giddiness 44
M6261 กล้ามเนื้อผิดปกติแบบอื่น 42

จำนวนผู้ป่วย Refer ระดับความฉุกเฉิน ประจำเดือน 10-2019